Referanseutvalgs - møtet

DFEFs referanseutvalg hadde sitt første møte på Gardermoen lørdag 30.mars.
60 personer representerte over 20 av DFEFs menigheter, i tillegg var MHU og DFEF Ung tilstede.

Ved Ole Anders Fredheim
Oppdatert: (06.5.2019)

I møtet presenterte MHU sitt vedtatte mandat og de oppgaver som følger med det.
For mange gav det en ny oversikt og forståelse for de oppgaver MHU er pålagt av DFEFs Landsmøte for å tjene fellesskapet hjemme og misjonen ute.

Videre ble det gitt en oversikt over MHUs økonomiske situasjon. Den er dessverre svært krevende for tiden. MHUs virksomhet har de siste årene gått med store underskudd. Dette har styret virkelig tatt på alvor, og store innsparinger og nedskjæringer har vært nødvendig. Det har vært nødvendig med reduksjon i staben, slik at denne nå bare består av MHUs leder Kjell Ohldieck og prosjektansvarlig Helge Nupen. Det har også blitt redusert kraftig på reiser og møter.

Menighetenes ansvar for at MHU kan ha en sunn økonomi ble også lagt med alvor over forsamlingen. Dersom ikke menighetene bidrar økonomisk til fellesskap, vil det heller ikke være mulig for MHU å fylle de forpliktelser og oppgaver de er pålagt på en tilfredsstillende måte. 

Den store saken i møtet var nok for mange, prosessen med et utvidet samarbeid mellom DFEF og Pinsebevegelsen. Etter en bred presentasjon av saken, hvor også administrasjonsleder i PB, Jan Eilert Åkre deltok, ble forsamlingen delt inn i grupper med påfølgende gruppearbeid. Etter gode samtaler ble synspunkter og tanker presentert i plenum før det ble åpnet for spørsmål og samtale. Innspillene som kom fram, vil MHU ta med seg i sine forberedelser til en sak om dette tema, som vil bli fremmet i årets Landsmøte.

Mange var takknemlige for dette møtet og for muligheten til å få informasjon og utveksle tanker og synspunkter. Landsmøtets vedtak er at et slikt møte skal avholdes minst en gang i året. Det er bare å se fram til og glede seg til neste møte, og da håper vi enda flere av DFEFs menigheter vil være representer.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Det Gode Budskap er et organ for 
Bladet kommer ut den 15. i hver måned.
Bladet kan bestilles på tlf. 33 06 54 56, eller pr. epost til: tina.celand@dfef.no
Nettløsning og design er levert av Kréatif