Arkiv

DFEF Vedtekter

Vedtekter for De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge


1. Navn

Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF)

2. Formål

De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) er en sammenslutning av kristne menigheter, som har til oppgave å virke for Guds rikes vekst og utbredelse både i og utenfor vårt eget land.

DFEF skal ved de valgte organer tilrettelegge og lede bevegelsens fellesarbeid, både når det gjelder ytre misjon og virksomheten i Norge, samt å være bevegelsens representant utad.

DFEF skal gi råd og bistand til misjonærer og menigheter tilsluttet bevegelsen, i spørsmål som gjelder lære og forkynnelse, misjonsvirksomheters og menigheters etablering og drift, samt andre spørsmål der misjonærer og menigheter anmoder om bistand. Arbeidet skal utføres slik at ressursene til felles arbeidet blir så enkelt og effektivt som mulig.

3. Menigheter

Alle menigheter som er tilsluttet DFEF har rett til å benevne menigheten som ”Den Frie Evangeliske Forsamling i (sted)”. Menigheten har rett til å delta i bevegelsens fellesarbeid, samt å sende delegater til Landsmøtet og andre konferanser initiert av DFEF

Landsmøtets beslutninger er ikke bindende for den enkelte menighet, men i særskilte tilfeller kan unnlatelse av å følge beslutningene få følger for retten til å benytte betegnelsen ”Den Frie Evangeliske Forsamling i (sted)”.

4. Økonomi

Alle menigheter som er tilsluttet DFEF oppfordres til å inngå avtaler om bidrag til fellesarbeidet. Manglende inngåelse av slike avtaler får ingen konsekvenser for menighetenes og menighetsmedlemmenes deltakelse i fellesarbeidet, eller i utøvelse av møte, tale- og stemmerett på Landsmøtet.

Størrelsen på bidrag til DFEFs fellesarbeid fastsettes av landsmøtet og gjelder for det derpå følgende kalenderår. Bidraget forfaller til betaling innen utløpet av hvert kalenderår.


5. Landsmøtet

Landsmøtet er DFEFs høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av oktober måned.
Ekstraordinært landsmøte avholdes når Misjons- og hjemmeutvalget finner det nødvendig eller det forlanges av minst 10 misjonsvirksomheter/menigheter tilsluttet DFEF.

Kunngjøring av landsmøtet skal skje i Det Gode Budskap. Første kunngjøring av ordinært landsmøte skal skje innen utgangen av mars måned. Kunngjøring av ekstraordinært landsmøte skal skje med minst 4 ukers varsel.

Saksliste og saksdokumenter sendes til menighetene senest 1 juni, og til alle påmeldte senest 2 uker før avholdelse av Landsmøtet.

På ordinært landsmøte behandles følgende saker:

1. Årsberetning fra Misjons og hjemmeutvalget
2. Revidert regnskap
3. Fastsettelse av økonomiske bidrag for neste år
4. Fastsettelse av budsjett for neste år
5. Anmeldte forslag eller saker fremlagt av Misjons- og hjemmeutvalget
6. Valg

Det skal dessuten fremlegges årsberetning og regnskap fra DFEF Stiftelsen.

Forslag som kreves behandlet på ordinært landsmøte, må være Misjons- og hjemmeutvalget i hende senest 1.april.

På ekstraordinært landsmøte behandles kun saker som er anført i kunngjøringen.

Alle avgjørelser er vanlig flertallsavgjørelser, unntatt når annerledes er nevnt i vedtektene.

6. Representasjon på Landsmøtet

Alle som tilhører en menighet som er tilsluttet DFEF har møte- og talerett på Landsmøtet. Det samme gjelder enkeltpersoner som av geografiske og praktiske årsaker ikke har menighetstilhørighet, men som regner seg som tilhørende DFEF. Tvil om hvem som har møte- og talerett avgjøres av Landsmøtet med alminnelig flertall.
Følgende har stemmerett:
- Medlemmer i MHU
- Ansatte med minimum 50 % stilling i fellesadministrasjon
- Forkynnere registrert i Adresseboken
- Misjonærer i adresseboken
Menighetene får i utgangspunktet 3 stemmer fra 1 – 49 tilhørige, deretter 1 stemme pr. 50 tilhørige ekstra
Menighetenes stemmeberettigede må ha med fullmakt fra menighetens ledelse,
Kun personlig frammøte gir stemmerett.
En person kan ikke representere flere stemmer fra samme menighet, eller representere flere menigheter.
Tvil om hvem som har stemmerett avgjøres av landsmøte med alminnelig flertall.

7. Tillitsvalgte og valg

Misjons- og hjemmeutvalget består av 9 medlemmer.

Landsmøtet velger leder for 2 år av gangen. Den valgte leder er også leder i De Frie Evangeliske Forsamlingers Stiftelse i Norge.

De øvrige utvalgsmedlemmer velges for 4 år av gangen. Valg av utvalgsmedlemmer foretas hvert annet år. Utvalgsmedlemmene kan gjenvelges 2 ganger - til sammen 12 års funksjonstid.

Samlet funksjonstid i MHU, leder og fast medlem, er maksimalt 12 år.

Landsmøtet velger også 3 varamedlemmer for 2 år av gangen - til sammen 12 års funksjonstid.

De av medlemmene som har hatt 12 års funksjonstid kan først gjenvelges etter 4 år.

Misjons- og hjemmeutvalget konstituerer seg selv med nestleder og oppretter de nødvendige arbeidsorgan for best mulig å ivareta de forskjellige arbeidsoppgaver.

Valgkomité velges for 4 år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av 1 medlem fra misjonærene, 1 medlem fra misjonskassererne, 1 medlem fra predikantene og 2 medlemmer fra menighetene. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteens arbeid utføres i.h.t. særskilt instruks.

Revisor velges for 2 år av gangen.

Særskilt valg foregår på:
a) Leder.
b) 8 utvalgsmedlemmer.
c) 3 varamedlemmer.
d) Valgkomité.
e) Revisor.

Valgene foregår skriftlig, dersom noen krever det.

Ved stemmelikhet ved valg under Landsmøtet trekkes lodd. Ved stemmelikhet for øvrig har lederen dobbeltstemme.

De som velges etter punkt a - e ovenfor må være personer som har møte- og talerett på Landsmøtet (se § 6).

8. Misjons- og hjemmeutvalgets oppgaver

1. Påse vedtektene overholdt og landsmøtebeslutningene gjennomført, samt ivareta DFEFs interesser.
2. Påse at regnskapet blir forsvarlig ført. Regnskapet avsluttes den 31. desember.
3. Sammenkalle Landsmøter.
4. Representere DFEF utad.
5. Være menighetene til hjelp i åndelige og praktiske spørsmål, når menigheten anmoder om det, eller når det anses påkrevet for å ivareta DFEFs fellesinteresser.
6. Ansette misjons- og hjemmesekretær, og fastsette betingelsene, samt godkjenne endring i administrasjonen.
7. Velge styre i De Frie Evangeliske Forsamlingers Stiftelse i Norge.
8. Oppnevne underordnede komiteer og utvalg og godkjenne beretning, budsjett og regnskap fra slike komiteer og utvalg.

Misjons- og Hjemmeutvalgets leder har møteledelse i utvalgets møter. Alle saker avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet i utvalget har lederen dobbeltstemme. På utvalgets møter føres protokoll som underskrives av samtlige møtende. De underordnede komiteer og utvalg fører særskilte protokoller dersom Misjons- og Hjemmeutvalget krever det. Kopi av slike protokoller skal etter hvert møte sendes Misjons- og Hjemmeutvalget til orientering.

Misjons- og Hjemmeutvalget møtes minst 3 ganger i året, eller når minst 3 utvalgsmedlemmer finner det nødvendig.

Misjons og Hjemmeutvalget er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede etter ordinær innkalling.

9.Faste komiteer/styrer

De Frie Evangeliske Forsamlingers Stiftelse i Norge arbeider etter særskilt fastsatte vedtekter.

Omsorgsrådets formål, i samarbeid med MHU, er å stå til tjeneste for misjonærer, predikanter, ledere og våre menigheter. Det skal vises medmenneskelig omsorg i livskriser, konfliktsituasjoner og øve sjelesorg der det er mulig. Omsorgsrådet skal ha fem medlemmer, hvorav minst to av hvert kjønn. Rådet utpekes av Misjons- og Hjemmeutvalget. Medlemmene utpekes for fire år av gangen, leder for to år. Omsorgsrådet kan etter behov knytte til seg andre medarbeidere. Omsorgsrådet er også rådgiver og samarbeidspartner i veiledningstjenesten under landsmøtene. MHU er økonomisk ansvarlig for driften av Omsorgsrådet.

Omsorgsrådet fungerer som DFEFs beredskapsgruppe ved seksuelle krenkelser, og håndterer saker i tråd med gjeldende retningslinjer

Redaksjonsrådet består av de ansatte i Det Gode Budskap, i tillegg til en representant fra administrasjonen, fortrinnsvis MHU sekretæren, samt to av MHU utpekte ressurspersoner.

Redaksjonsrådet skal være en samarbeidspartner for redaktøren av Det Gode Budskap. Redaksjonsrådet skal sørge for de rette forutsetninger for DGB sine ansatte, slik at de best mulig kan utføre sine arbeidsoppgaver.

10. Daglig ledelse

DFEFs ledelse forestås av lederen og den ansatte Misjons- og hjemmesekretær som sammen forplikter DFEFs fellesarbeid.

Misjons- og hjemmesekretæren skal ha sin bakgrunn i bevegelsen.

Misjons- og hjemmesekretæren ansettes på åremål for 5 år, inklusiv prøvetid.

Misjons- og hjemmesekretæren møter i Misjons- og Hjemmeutvalgets møter.

Spørsmål av større betydning eller av prinsipiell art bør avgjøres av samlet Misjons og Hjemmeutvalg, eventuelt ved at saken sendes i sirkulasjon.

Den dugnadsånd som har båret det meste av DFEFs arbeid ute og hjemme gjennom tidene skal bevares og styrkes. Misjons- og hjemmesekretæren knytter til seg, i samarbeid med Misjons- og Hjemmeutvalget, ressurspersoner, grupper og menigheter til utførelse av administrasjonsoppgaver.

11. Endring av Vedtekter

Endring av vedtekter kan kun skje på ordinært landsmøte og da med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.


12. Oppløsning/fusjon

Eventuelt forslag om oppløsning/fusjon fremmes som forslag til vedtektsendring foreskrevet i punkt 11, sammen med en innstilling til videre disponering av DFEFs midler i overensstemmelse med bevegelsens formål jfr. Punkt 2.
Dersom Landsmøtet slutter seg til forslaget med to tredjedels flertall, sendes forslaget til uravstemning i DFEFs menigheter. Menighetene har svarfrist på tre måneder. For at forslaget skal anses som vedtatt, må minst to tredjedeler av menighetenes avgitte stemmer gå inn for forslaget.

13. Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft fra 9.juli 2003.
• §7 ble endret i LM 2006.
• Vesentlige endringer ble foretatt i LM 2010.
§9 vedr. omsorgsrådet ble endret LM 2011
• §9 Omsorgsrådet og beredskapsgruppa ved seksuelle krenkelser ble slått sammen i LM2014
• Vesentlige endringer ble foretatt i LM2015 i forbindelse med flytting av landsmøtet il høsten, og omorganisering av omsorgsrådet og beredskapsgruppen samt nedleggelse av FLG.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif