Arkiv

Omsorgsrådet

Omsorgsrådets formål er å stå til tjeneste for predikanter, ledere og våre menigheter. Det skal vises medmenneskelig omsorg i livskriser, konfliktsituasjoner og øve sjelesorg der det er mulig. 

Oppdatert: (02.3.2012)

ORs intensjon og oppdrag:

 1. Omsorgsrådet skal sørge for å alltid ha oppdaterte og tilgjengelige prosedyrer for hvordan man håndterer vanskelige situasjoner. OR skal også inngå avtaler med kompetente fagmiljøer, som det kan henvises til og som er lett tilgjengelige når situasjoner krever det.

 2. Omsorgsrådet har ansvar for minst ett seminar på en av DFEFs fellessamlinger hvert år. Seminaret skal relatere til OR oppgaver, og medvirke til å forebygge konflikter og vanskelige situasjoner.

 3. Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle DFEFs ansatte og forkynnere, etter utarbeidet mal, minst en gang pr. år. Der det er mulig og naturlig skal samtalene gjennomføres av det lokale eldsteråd. MHU har ansvar for medarbeidersamtaler med de sentralt ansatte. Øvrige samtaler er det ORs ansvar å gjennomføre. Det er ORs ansvar å se til at slike samtaler blir gjennomført, og gjennomføringen rapporteres inn til OR. OR har ikke ansvar for misjonærer som er ute.

 4. OR står til tjeneste for menigheter, ledere og forkynnere som er i konfliktsituasjoner og andre vanskelige situasjoner. Om nødvendig kan OR gå inn i situasjoner og konflikter relatert til menigheter, ledere og forkynnere uten at noen av partene har bedt om det.

 5. OR har ansvar for sjelesorg- og omsorgsarbeidet i Landsmøtene. Dette må forberedes og planlegges i samarbeid med hovedkomiteen for LM.

 6. OR er avsvarlig for oppfølging etter en konflikt er løst, eller en stor påkjenning er lagt bak. OR må legge en plan for det i hvert enkelt tilfelle.

Generelle retningslinjer for ORs arbeid:

 • OR er et selvstendig organ som rapporterer begrenset til MHU og LM. Det avholdes minst et møte mellom MHUs AU og OR pr. år, her har man bl.a. en gjennomgang av grenseoppgangen mellom OR og MHUs oppgaver.

 • MHU stiller midler til disposisjon for OR slik at rådet kan utføre sine oppgaver. OR utarbeider et enkelt budsjett som skal godkjennes av MHU.

 • OR er underlagt taushetsplikt. Dersom saker er av en slik karakter at andre personer/organ må involveres, må det innhentes tillatelse fra berørte parter.

 • Ingen medlemmer av OR skal opptre alene, det skal alltid være minst to av OR medlemmer tilstede i samtaler og drøftinger.

 • Hele OR skal møtes minst fire ganger i året, inkludert møtet med MHUs AU. 


Print artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif