Historikk

Fra evangelistkonferanse i 1926

Hvad er Guds menighet?

Referat fra ordskiftet i forbindelse med debatt om DFEF sitt menighetssyn

Ved Mattias Støve
Oppdatert: (02.7.2011)

Innledet av Daniel Nilsen.

Det kunde tenkes å være overflødig å behandle et sådant emne, da alle frelste burde have greie på det. Det vilde være gledelig om så var, men da der desværre er megen forvirring om denne sak, tror jeg det vil være gavnlig å se efter hvad Guds ord sier. Bare Guds eget ord bør avgjøre enhver sak i livet. Ikke hvad jeg, men hvad Gud har sagt.

La os se Ef. 1, 22 - 23. 
I dette ord får vi vite fire ting:

1. At der er noget som kaldes menighet.
2. Her fortelles hvem det er som er menigheten.
3. Likeledes hvem som er hode for menigheten.
4. Samt hvem som fyller den.

For å få klar tanke fra først av skal vi merke os at "menighet" kommer av det greske ord: "eklesia" og  betyr: De utkaldte.

Rebekka er billede på hvad utkaldt betyr.

Abrahams tjener blev sendt for å hente en brud for Isak. Hans ord var et kald til Rebekka. Bibelen gir rett til å tro og tale om at Elieser var et billede på den Helligånd. Rebekka på dem, som tar imot kallet - de utkaldte.

Rebekkas kald førte henne ut fra det gamle forhold. Et kald ut fra noget - Gud fører ut fra noget og inn i noget andet. De som anammer, er de som kommer ut, og de kommer ut fordi de har tat imot kallet.

Rebekka svarte: Ja. - Så i Åndens rike også. Si: Ja! begynd med engang.

Når en mand ber om en kvindes hånd og får den, kommer trolovelse istand. Hun blir hans brud. Så på det åndelige område også. Det kan ikke være tale om at den lutherske statskirke er Kristi menighet på jord. Om så var vilde alle som står i den leve for Gud. Men nei  - der er rum for alle, både skjøker og horkarle, forbrytere av alle slag. Presten kan nok kalde dem: "Min menighet", men Guds er den ikke.  Et menneske blir aldri lem på Kristi legeme ved innrullering, bare ved ved den nye fødsel.

Når Gud hadde skapt Adam, sa han:  "Det er ikke godt at et menneske er alene, jeg vil gjøre ham en medhjælp som er Hans like".  Og Han lot en dyp søvn falle over Adam, tok et ribben og dannet derav en kvinne og ledet den til Ham.  Da sa Han:  "Denne er sandelig ben av mine ben og kjøtt av Mitt kjøtt. Denne skal kalles mandinde, ti av manden er hun tat".  Dette er et billede på Kristus, hvis side åpnedes på Golgata, for å erhverve Sig en brud som var kjøtt av Hans kjøtt og ben av Hans ben.

Kanske her repræsenteres forskjellige meninger idag;  men la alle meninger som ikke stemmer med Guds ord gå på skraphauge.  Du regner kanske med, at så mange du får skrive inn, så stor er din menighet; men det står ikke i Guds ord.

Kristi menighet er ikke de som samles her eller der, men det er så mange som er utkaldte.  De er ben av Hans ben og kjøtt av Hans kjøtt.

Altså:  Det er bare den åndelige fødsel som gjør en til medlem av Kristi menighet. De er født der, ikke innskrevne av mennesker.


Dammen: Ved to og tre vitner skal enhver sak stadfæstes.  Daniel Nilsen har specielt trykt på at det er de fødte som regnes å tilhøre menigheten. Jeg vil læse Heb. 12, 22-23.  Det er specielt uttrykket "førstefødte" jeg vil peke på. Å være født til en ting slår alle argumenter til marken. Det vi er født til, det er vi. Det kan en aldrig komme forbi. Vi fødes ind i menigheten. Dermed er alt klart.

Uttrykket "førstefødte" er herligt og stort. Den gamle pakts førstefødtes stilling var stor. Deres rettigheter kunde ikke fratas dem. De kunde ikke omstøtes. Om den næstfødte var mer begavet hadde intet å si, den andre var født til retten. Der står en alvorlig advarsel i Guds ord  (Heb. 12, 15-17).  -  -  Ikke en vanhellig som Esau, der for en eneste ret mat solgte sin førstefødselsret. Han overlot den til Jakob, og da blev den hans. Esau fik ikke førstefødselsretten tilbake, skjønt han søkte den under tårer.

Alt førstefødte både av dyr og mennesker hørte Herren til. Senere tok Herren ut en stamme - Levi stamme - som skulde være den førstefødte. En herlig stilling! De skulde ikke kjæmpe for arven. Herren skulde være deres arv og del.

Det gjælder å ta vare på den stilling en er født til. Vi er født ved sandhets ord til å være en førstegrøde av al Hans skapning. Om vi ikke har betingelserne har intet aå si. Vi er født til å være Guds førstefødte. Vi var dypt sunkne, men Gud frelste os, og vi blev førstegrøden av Guds skapning. Vi tilhører den førstefødte menighet. Ta vare på førstefødselsretten din, så du ikke taper den herlige stilling. Blir vi optatte med det og det menneske, og ser hen til menneskelige ledelser og paragrafer, frykter jeg for at synet drives bort fra kjernen og troeslivet ødelægges. Der er forskjellige ting som ser store ut, men bli i førstefødselsretten og forakt ikke denne.

Hvad er så Guds menighet?  Nogen sier: Katolikkirken, nogen statskirken, nogen metodistkirken, nogen baptistkirken eller pinsevennerne eller de frie venner; men nei, det er de fødte!


Thorsen: Evig ja og amen til alt som er talt! I samme vers står: "som er opskrevne i himmelen". Disse er ikke døde, men levende. Ikke så som jeg har set i butikvinduer.  Der er utstilt store voksfigurer, som kanske smelter i sterk hete. Så er det ikke med Guds menighet. Voksfigurene hverken ser eller hører, ei heller kan de bevæge sig. De er døde. Guds menighet er levende, og Kristus er hode for alle lemmene, og dette er jeg glad for. Der Han har sat mig er jeg helt og trives godt. Blodet pulserer gjennem hele legemet. Broder Andresen, som nu er hjemme hos Herren sa:  "Jeg er miskjendt på jorden; men anerkjendt i himlen". Denne anerkjendelse holder når alt andet på jorden svikter.

Det som mennesker kalder orden, kan være uorden i Guds øine.  Kan du få til noget som er så skjønt som det som Jesus har gjort?  "Om alle konger steg frem på rad i al sin kraft og vælde. De maktet ei det mindste blad å sætte på en nelde".  Han utvikler større og større herlighet. Når disciplene kom tilbake begeistret over at åndene var dem underdanige, sa Han at de ikke skulde glæde sig derover; men over at deres navne var skrevne i himlen.  - Ikke med blæk og pen. De er lem på legemet, sten i bygningen, så som skriften sier, og da har vi det godt.


Hedin: Hvad tid blev Kristi menighet til?  Alle bibelens granskere er enige i at den blev født på pinsedag. Fra den dag kan ingen røre ved den. Alle de der tilhører menigheten er født ovenifra i det himmelske. Der var en jordisk menighet, og der er en himmelsk. Den jordiske kunde tas på med hænder og si: "Se, der er presten vor med kjole og pynt".  Dog, dette var forbilleder; men billedet ophørte da virkeligheten kom. Barn famler fremdeles med sådanne ting og lar sig drive av forskjellige lærdomsveir. De som ikke holder sig til Kristus drives med i lærdomsveirene. De tilhører barnestadiet. Der er også ældre som drives med, skjønt de efter tiden burde være lærere.

Vil tilslut understreke Jesu befaling:  Glæd eder over at eders navne er skrevne i himmelen.  Fest eder ikke ved det synlige, selv om ånderne skulde være underdanige.


Kjelås: Der skal være 1229 sekter i verden, men jeg tilhører Nazaræersekten  - Den Guds vei. Det har stor betydning å forbli utenom leiren med Ham. Da Nehemias hadde bygget murens høide, så han noget som bragte ham til å gråte. De hadde medbragt hedenske kvinder.

Bli renset fra al gammel surdeig. Mange har gåt ut fra partier, men de har bragt med sig noget urent. Rør ikke ved urent, skild eder fra det, så vil Jeg være eder en Far, og I skal være Mine sønner og døtre, sier Herren den Almægtige.


Skipperud: Jakob tjente i 7 år for Rakel; men han fik Lea. Hendes øine var matte, og hun var ikke så meget å se til som Rakel; men Gud hadde bestemt hende til å været stammoder for Jesus.


Drillh: Ap. Gj. 21, 28  - som Han vandt med Sit eget blod. Menigheten er blodkjøpt. Der er mange meninger om hvordan en kommer inn i menigheten. Nogen mener de kommer inn ved vand (dåp).  Det går an ved vand å få sit navn skrevet i en protokol; men aldrig i Guds menighet.  Der må de fødes inn.

Om jeg får se noget andet, lar jeg mit eget gå i støvet, men jeg ser at de blodkjøpte tilhører menigheten. De er ikke født av kjøts vilje, men av Gud. 
Den som kommer støter Han ikke ut.


Daniel: Mange spør, nogen av ængstelse, nogen av andre grunde, om en ikke må vite hvor en hører hjemme?  Når en er født ovenifra tilhører en menigheten. Når skal dette gå op for folk?

Jeg har mange barn; men når de blev født, spurte vi ikke om de skulde skrives inn i vor familie. Og aldrig spør barn på gaten om de har skrevet sig inn i deres familie.

Ja, men det blir så løst, sier folk.  En kunde fristes til å si med Paulus:  I er ennu kjødelige. Det er ifølge indre bånd en bindes fast.

En mann brak benet og det blev spjelket og lagt i gips. Dette gjorde ondt; men der var ingen som sa, at nu var hans ben fast og godt.  Nei, Gud sa til Moses: Du skal gjøre en lysestake av purt guld, med drevet arbeide skal lysestaken gjøres, dens fot og dens stang, dens begere dens knopper og dens blomster skal være i et med den, og seks armer skal stå ut fra dens sider (2. Mosb. 25,  31, 32).  Armene skulde ikke skrues på, men være støpte i et med staken, og enten nogen tror det er løst eller ei, så hænger jeg fastere enn nogen tror.


Str. Evenstad:  Mange har spurt i Afrika, hvilke sekt jeg tilhører; men jeg har kun hvad der står skrevet i denne bok. Det er alt indblest av Gud. De hellige Guds mænd talte, drevne av den Helligånd. Det står når himmel og jord forgår. Det er bedst å forbli i den frihet, hvormed Kristus har frigjort os. Også her hjemme blir jeg spurt hvem jeg tilhører; men kan kun svare, at jeg tilhører Gud. Det ser løst ut; men disse løfter har holdt for mig i 12 år i Afrika. La os være frie både hjemme og ute, på det grundlag Kristus har frigjort os. Herrren kjender Sine. De der er født av Gud er virkelig fri.


Hedin:  Hvem tilhører du? (Ham som kjøpte mig! ropte missionær Anna Jensen).  Det er riktig! Folk har gjort vandet grumset, derfor er det vanskelig å se klart endog for de ærlige og oprigtige.

I 1. Kor. 3 ser vi partiånden formørker forstanden. De partiske skal være utenfor. Det tilhører det vederstyggelige.

Lyset klarner. Det er herlig å tilhøre Jesus. Ved en brødsbrytelse i Bergen stod jeg ved døren, da der kun var adgang for Guds barn.

"Er du frelst?" spurte jeg en søster som kom. "Ja", svarte hun.  "Værsågod, vi har brødsbrytelse i aften". "Nei, da kan jeg ikke gå inn, for jeg tilhører ikke her!" "Nei, men tilhører de ikke Jesus?"  "Jo, men jeg tilhører ikke disse, men metodistene".  "Hvor står det i bibelen?"  - "Det står ikke der!"  "Nu vel, du tilhører Jesus - værsågod).

Vi er trolovet med een mand. Det er Jesus Kristus.


Kjelås:  2. Mosb. 25, 8:  "Og de skal gjøre Mig en helligdom, og Jeg vil bo midt iblandt dem".   26, 15:  "Og du skal gjøre plankene til tabernaklet av akasietræ opretstående. Ti alen lang skal hver stolpe være" osv.

Hvilken længde og dimensjoner jeg har, vet jeg ikke, men at jeg hører med i tabernaklet, vet jeg.

I Amerika får barna vokse frit fra fødselen av, men her bindes de i bandager, så føtterne knapt kan bevæge sig. Gud vil vi skal vokse frit uten bandager.

Det var en gang jeg kom inn i et stort fjøs, hvor kjørne og kalvene stod og brølte og sparket og slo med hornene.  Jeg spurte straks hvorfor de var så ustyrlige. "Jo", lød svaret, "de kjender tæften av gro".  Men hvorfor da ikke slippe dem ut, da?"  "Nei, jeg må først sætte op et gjærde!"  Således er det. Mange troende står i båser og glefser over til hverandre; men det er ikke "bolkekristendom" vi har. Når krybben er tom biter de hverandre, men lovet være Gud. Han har ført mig ut i et vidt rum.


Dammen:  Menighetslivet er fremstillet under mange billeder i skriften.  Den taler om Abraham som far for de troende.

Hvad var Abrahams tro?  Det var en speciel tro på løftene.  Disse var git førend omskjærelsen, og Paulus kaller ham far for både de omskårne og de uomskårne av troen. De er alle ett ved tro på løfterne, og Abrahams barn enten de er omskårne eller ei.

Menighetslivet er som et familieforhold.  Mine barn flyr ikke til naboen for å få mat; men kommer hjem for mat og seng.  Det har aldrig faldt mig inn å stå ved døren og forlange adgangskort, når de kommer inn.

Vi vet vi er søskende. Du vil si: Du tilhører de frie venner. Jeg svarer nei, men jeg tilhører dem som er født av Gud.  De er mine venner.  Der er desværre sat op mange gjærder, hvilket er det styggeste jeg vet.


Skoie:  "Salig er den som ikke forarges på Mig", sa Jesus.  Der er dem som forarges over at en gjør Guds sak til privat sak. Vi har meget å takke moderkirken for. Vi tilhører jo det Jerusalem her oventil  Gal 4, 26;  Heb. 12, 22).  Det er vor mor.

Herren frelste mig over i Amerika, og jeg kjendte straks jeg blev født av samme Ånd og siden frydet jeg mig sammen med de øvrige. Gjærderne har voldt mig megen bedrøvelse, fordi Guds ord sier at vi skal være ett.


Wintersborg:  Efter å ha ståt frit i 28 år, vil jeg få lov å si nogen ord her idag. Vi har hørt, at Guds menighet er de som av hele hjertet kan kalde Gud sin far. Disse er like anerkjendte av Gud og bør anerkjendes fuldt ut.

Kristus er hode. Hvad makter vel vi med å føre de frelste ut av partierne?  Om vi alle stod sammen vilde helvede skjælve; men dørene er gåt ut av hængslene og linjerne er blit uklare; men Herren skal snart komme og samle de adspredte Guds barn til en hop. Det er vort håp. Skal vi sparke hverandre?  Tale ilde om hverandre?  Strides?  Hvad kan vi gjøre?  Det er kun en ting som fører frem  - kjærligheten.  Enhver strider for det de mener er ret.  Men der er andre veie å slå inn på. Bøn og kjærlighet.


Hedin:  Alle er kjøpte, og der er kun en vei inn i Guds menighet, det er gjennem fødsel og besegling av den Helligånd.  Andre vitnesbyrd brister, men ikke Guds. Gud har git vitnesbyrd i Kristus.  At det å stå i menigheten er det samme som å stå i frelsen er givet.  Gud har Sine i de forskjellige korporationer, og han skal hente Sine.  Men der står noget forfærdeligt i bibelen  (Åpb. 17, 5).  Det er klart at dette sikter til katolikkirken. Jeg vover ikke å si at der ikke findes nogen frelste, dog,  har de dræpt 50 000 000  troende.  Hun er mor for vederstygegligheterne. Gå ut fra hende  -  rør ikke ved noget urent.

Pastor Bjørk fortalte om noget som hendte ombord i et engelsk skib på en reise fra lndien:  Der blev bekjendtgjort at der skulde være altergang ombord, hvilket han glædet sig over og gik straks og meldte sig som nadværgjest.  Han tok like til presten og præsenterte sig som pastor Bjørk, og meddelte at han ønsket å delta i nadværen.  Men den engelske prest svarte:  Desværre -  den angelsaksiske kirke tillater kun medlemmer å gå til alters.

"Å", svarte Bjørk:  "Jeg trodde det var Herrens bord!"  Dette var rigtig sagt. Der står i bibelen at endog prestene blev troen lydig.  Jeg tror ikke at dørene er gåt ut av hængslene, så som br. Wintersborg sa, men er fuldkommen enig i at linjerne er gjort uklart.  Jeg har dog god tro på at Gud skal føre Sin sak frem.

Der er dem som sier, at en tilhører der som en blir frelst.  Det er ikke sandt. De tilhører Ham, og er født av Ånden.  De som er født av Ånden er som vinden. De er ikke gode å binde.

Oppe i Hallingdal negtet presten mig å bøie knæ på møtene.  Jeg stod derfor mens jeg bad i tre uker.  Gud er ikke bunden til form og skik.  Men da faldt folk mellem bænkene, og presten løp sin vei.Print artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif