Misjon

Medlemsstatistikk fra Norme og Digni

Den foreliggende rapporten viser at Dignis og NORMEs medlemsorganisasjoner utgjør betydelige samfunnsaktører.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (18.2.2014)DIGNI og Norme, to paraplyorganisasjoner som DFEF er medlemmer i har i en felles undersøkelse søkt å finne ut hvor stort arbeid som drives av de kristelige aktører tilknyttet disse to organisasjoner. DFEF har, så langt det har latt seg gjøre, bidratt med våre tall slik at deler av tallmaterialet også inneholder vårt engasjement. 

Organisasjonene som samfunnsaktører i Norge

Dignis og NORMEs medlemmer utgjør betydelige aktører innen den sivile sektor i Norge. Ettersom medlemsorganisasjonene er svært ulike er det vanskelig å finne gode indikatorer som viser organisasjonenes nøyaktige størrelse. Noen organisasjoner har medlemsregister, mens andre bare registrerer faste givere, abonnenter eller antall lag og foreninger. En del personer vil trolig også være engasjert i mer enn en organisasjon. Basert på innrapportert informasjon i denne og tidligere undersøkelser er det likevel rimelig å anslå et tall i størrelsesordenen 250 000–

300 000 medlemmer/støttespillere.

Registreringer av økonomiske nøkkeltall og antall ansatte i organisasjonene gir også viktige indikasjoner på arbeidets størrelse.

Antall ansatte totalt

Organisasjonene har registrert totalt 5844 ansatte. Pinsebevegelsen har ikke sentrale tall på antall ansatte knyttet til menighetene lokalt, og antall ansatte (500) utgjør derfor et anslag.  Flere av organisasjonene har oppgitt antall ansatte i nærmeste titall eller hundretall.

Organisasjonenes økonomi

I 2012 rapporterte organisasjonene at deres samlede gaveinntekter utgjorde i underkant av 1,3 mrd. kr. (1 284 721 181). Totalomsetning var rapportert å være på 4 047 062 704 kr.

Disse tallene representerer noen mulige feilmarginer. I Pinsebevegelsen er menighetene autonome og organisasjonen har ikke en samlet oversikt over menighetenes økonomi i sentralleddet. Det samme gjelder Indremisjons­forbundet (IMF). Summene som er rapportert for disse organisasjonene utgjør derfor anslag.

Sammendrag

 ● Dignis og NORMEs medlemsorganisasjoner representerer en be tyd elig grasrotsandel i Norge. Det finnes ingen sikre data, men tallet anslås å utgjøre mellom 250 000–300 000 men­nesker. 

 ● Medlemsorganisasjonene har snaut 6000 ansatte og omsatte  for over 4 milliarder kroner i 2012. 

 ● I 2012 ble det rapportert om innsamlede midler på totalt 1,3 milliarder kroner. Det utgjør et gjennomsnittlig gavebidrag på 5200 kroner per medlem/støttespiller, dersom vi tar utgangs­punkt i det mest konservative anslaget på grasrotas omfang. 

 ● Offentlige tilskudd utgjorde tilsvarende 1,3 milliarder. Dette utgjorde 25,5 % av den totale omsetningen for organisasjonene. En betydelig andel av denne summen dreier seg om statsstøtte til institusjonsdrift som ulike skoler, barnehager o.a. 

 ● 586 millioner kroner ble i 2012 brukt på utenlandsarbeidet, hvorav 345 millioner gikk til diakoni/bistand. Av dette igjen ut­gjorde egen­innsamlede midler 185 millioner kroner. Medlems­organisasjonene finansierer derfor ca 54 % av kostnadene til bistandsarbeidet. 

 ● Etter et tiår med jevn nedgang i antall langtidsutsendinger ble det i 2012 for første gang registrert en økning i antall langtids­utsendinger. Antallet på 574 utsendinger utgjør en økning på  63 personer sammenlignet med 2010. 

 ● Mellom 20 og 25 % av utsendingene har diakoni/bistand som sin hovedoppgave. Over 70 % av disse arbeider uten offentlig finan­siering. Mellom 40 og 45 % av utsendingene har evangelisering  og/eller menighetsbyggende arbeid som sin hovedoppgave. 

Last ned hele undersøkelsen herPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Nettløsning og design er levert av Kréatif