Ressurser

Misjonsstrategi

Gammelt budskap på nye føtter

DFEFs Misjons strategi og håndbok for misjonsarbeidere. Kristi sendebud i vår tid. Gjeldende fra 2009-2013

Oppdatert: (05.1.2012)

Forord:

DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt fram og godkjent på landsmøtet i 2005. Dokumentet hadde vært gjenstand for en grundig revisjon i forhold til det forrige misjonsstrategidokumentet, og må regnes som et fullstendig nytt dokument. Da forslaget til strategidokumentet, var klart, ble det sendt ut til høring til DFEFs menigheter og til misjonærene. Det var også lagt opp til regionale høringsmøter på Øst, Sør og Vestlandet (Oslo, Kristiansand og Mosterhamn). Det kom inn mange tilbakemeldinger som ble grundig gjennomgått, og en stor del av endringsforslagene ble tatt til følge.

Det ble lagt opp til at dokumentet skulle rulleres, og MHU satte i 2009 ned en arbeidsgruppe bestående av fire personer (tre fra MHU og en fra adm.) som skulle gjennomgå dokumentet på nytt. Arbeidsgruppen har i sine møter gjennomgått dokumentet og for en stor del jobbet med alternative formuleringer, dette sett i forholdtil forandringer som skjer i misjonssammenheng, også innenfor DFEFs. I en tid hvor vi ser enkelte misjonsfelt ikke lenger er bemannet av misjonærer fra DFEF, er det viktig  finne nye løsninger,være åpne for nye satsingsområder og å finne gode nasjonale samarbeidspartnere. Med den størrelse DFEF representerer, har en også innsett at det på flere områder kunne være en styrke å arbeide målrettet mot å samle flere av våre misjonærer på færre felt.

Det har blitt gjort en del forandring og tilføyelser, men det har vært en mye enklere prosess enn da dokumentet ble lagt fram første gang. Det reviderte forslaget ble lagt fram på landsmøtet i 2010 og godkjent. I vedtaket ber LM MHU gjøre dokumentet kjent i bevegelsen.

Neste gang dokumentet skal rulleres, er det lagt opp til at det skal deles i en ren strategidel og i en håndbok for misjonærer.

Last ned strategien i sin helhet her.Print artikkel Skriv ut artikkelen
 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif