Søndag for forfulgte kristne

Forfølgelseslisten 2011

Åpne Dørers Forfølgelsesliste rangerer de 50 landene hvor forfølgelsen av kristne er verst. Listen omfatter kristenforfølgelse mot alle kristne trosretninger i hvert land. Fokuset ligger på forfølgelse relatert til deres tro, ikke på forfølgelse basert på politiske, økonomiske,  sosiale, etniske eller andre årsaker.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (13.11.2011)Hvordan er listen utarbeidet? 

Rapportperioden for denne utgaven av World Watch List er fra 1. november 2009 til og med 31. oktober 2010, noe som betyr at november og desember 2010 ikke er inkludert.  Rapporten gir en oversikt over situasjonen for kristne i land der religionsfriheten blir krenket i større eller mindre grad. Innholdet i rapporten er et resultat av materiale fremskaffet gjennom en spesialdesignet undersøkelse som inneholder 50 spørsmål. Hvert svar gir et bestemt antall poeng, og det totale antall poeng bestemmer om og hvor et land havner på forfølgelseslisten. Jo høyere antall poeng, desto mer undertrykkelse og forfølgelse finnes det i landet.  Den maksimale summen er 100. Dette innebærer full negativ score på samtlige spørsmål. “Variasjons-kolonnen” gir en indikasjon på hvor sikker informasjonen er. Noen ganger er informasjonen ubekreftet eller ufullstendig. I de tilfellene vil tallet stige. Noen land kan derfor befinne seg lenger ned på rankingen enn de egentlig skulle ha vært, fordi det ikke finnes fullstendig  dokumentasjon fra landet. 

Spørsmålene i undersøkelsen dekker ulike aspekter knyttet til religions- og trosfrihet: 

a) Kristnes offisielle, juridiske status.  Garanterer grunnloven eller andre nasjonale lover religionsfrihet? Er det lovlig å konvertere til en annen religion?

b) Den faktiske situasjonen for kristne. Blir kristne drept på grunn av sin tro? Blir kristne fengslet, sendt til arbeidsleire eller til psykiatriske sykehus på grunn av sin tro?

c) Kirkens rolle i samfunnet. Har kristne lov til å trykke og distribuere kristent materiell? Sensureres kristne publikasjoner, eller er de kanskje helt forbudt?

d) Andre faktorer som kan hindre fri religionsutøvelse. Blir kristne møteplasser og/eller hjem angrepet på grunn av anti-kristelige motiver?
Variasjons-kolonnen på høyre side gir en indikasjon på hvor sikker informasjonen er. Noen ganger er informasjonen ubekreftet eller ufullstendig. I de tilfellene vil tallet stige. Noen land kan derfor befinne seg lenger nede på rankingen enn de egentlig skulle ha vært, fordi det ikke finnes fullstendig dokumentasjon fra landet.

De 10 landene på topp 

1.  NORD-KOREA 


Situasjonen i Nord-Korea fortsetter å være katastrofal. Det er ingen endring i antall poeng 
totalt, men det betyr ikke at situasjonen har blitt stabilisert. Tvert imot, i løpet av det siste året har generelle endringer påvirket hele befolkningen, inkludert de kristne. På grunn av valutareformer, ser det ut til at to av ti mennesker har mistet sine hjem.  Foruten den økonomiske krisen, har Nord-Korea også blitt rammet av naturkatastrofer. Dusinvis av nord-koreanere døde i oversvømmelser og jordskred som var forårsaket av en 
tyfon.   Hele landet er preget av den såkalte Juche-ideologien og tilbedelsen av ”Den store leder”. Som et resultat av dette har de kristne ikke engang rett til å eksistere, ifølge regjeringen. På tross av forfølgelsen vokser antall kristne sakte. Kristne er utsatt for stor risiko og mange farer, de fleste av dem dødelige.  I 2010 ble flere hundre kristne arrestert av forskjellige grunner. Noen ble drept og andre dømt til konsentrasjonsleire. For eksempel oppdaget myndighetene i mai 2010 en kristen husmenighet i Pyungsung-provinsen, og tre kristne ble straks dømt til døden. De andre 20 kristne ble sendt til en arbeidsleir.  Også politisk er det endringer. I september ble Kim Jong-Eun, Kim Jong Il’s tredje sønn, offisielt utpekt til general og opphøyd til nestkommanderende i Det sentrale militær-rådet. Dette bekrefter det nåværende regimets intensjon om å gjøre Kim Jong Eun til arvelig etterfølger. Vil situasjonen endre seg for de kristne når Kim Jong Eun blir den nye lederen? Mange mennesker i landet har liten tro på det. 

2.  IRAN 


Det totale antall poeng har økt noe for Iran. I løpet av rapportperioden har kristne blitt arrestert i bølger, spesielt i desember 2009 og de tre første månedene i 2010. Mange gudstjenester blir overvåket av det hemmelige politi. Kristne som er aktive i kirker eller i husmenigheter blir presset. De blir forhørt, arrestert, satt i fengsel og banket opp. 
Enkelttroende blir undertrykt av samfunnet, etter press fra myndighetene. I løpet av rapportperioden har det ofte vært demonstrasjoner mot den iranske regjering. Mye tyder på at den iranske regjering er i krise, med mange innbyggere som åpent fortsetter å protestere mot den. I et forsøk på å få oppmerksomheten bort fra disse problemene, slår regimet blant annet til mot de kristne. Totalt ble flere hundre kristne arrestert.  Mange av de arresterte kristne er blitt løslatt mot kausjon. De blir imidlertid ofte overvåket av myndighetene og kan bli innkalt til flere rettshøringer. Det er også en fare for aksjoner fra islamistiske ekstremister, spesielt når kristne er involvert i å dele sin tro med muslimer. Volden kan komme fra en kilde så nær som ens egen familie. En konvertitt fra islam døde som et resultat av skader han fikk da han ble alvorlig banket opp av et familiemedlem i tredje kvartal av 2010.  
Den kristne kirke i Iran fortsetter å vokse og teller nå minst 450 000 troende (inkl assyriske/armenske kristne). Det er tegn som tyder på et stort behov for Bibler. Hundrevis av Bibler ble tatt av sikkerhetsstyrker og brent i første halvdel av 2010. Det er lenge siden myndighetene har slått så hardt ned på Bibel-distribusjon i landet. 

Islam er den offisielle religionen i Iran, og alle lover og regler må stemme overens med den offisielle fortolkningen av sharia-loven. Selv om etniske kristne (armenere og assyrere) er en godkjent religiøs minoritet, har også de rapportert om fengslinger, fysiske overgrep, trakassering og diskriminering på grunn av sin tro. Armenske og assyriske kirker har lov til å undervise og forkynne på sitt eget språk, men det er forbudt gjøre det overfor mennesker med muslimsk bakgrunn (og som snakker farsi). Basert på juridiske fortolkninger av sharialovene kan enhver muslim som forlater islam for å gå over til en annen religion, bli møtt med dødsstraff.

3.  AFGHANISTAN 

Situasjonen i Afghanistan er blitt forverret i løpet av det siste året. Regjeringen økte forfølgelsen av kristne med muslimsk bakgrunn. Afghanistan har en befolkning på mer enn 28 millioner mennesker. Det er svært få kristne blant dem. Afghanske troende blir ikke akseptert av det islam-dominerte samfunnet, og lovgivningen er ikke klar når det gjelder kristnes religiøse rettigheter.  I løpet av 2010 var det mange eksempler på trusler mot kristne. I mai og juni 2010 viste det afghanske fjernsynsnettverket Noorin flere ganger et innslag med kristne fra muslimsk 
bakgrunn som ble døpt. Kristne hjelpeorganisasjoner ble også anklaget for å drive evangelisering. Som svar på TV-reportasjen krevde sekretæren i Underhuset under et møte i parlamentet at disse kristne som hadde konvertert fra islam, måtte henrettes.  

Fjernsynssendingen og regjeringens svar førte til demonstrasjoner i Kabuls gater og i andre afghanske byer. Flere hundre demonstranter ropte drapstrusler mot kristne konvertitter og krevde at kristne organisasjoner skulle utvises på grunn av deres antatte kristne innflytelse.  Presset på afghanske kristne økte i løpet av fjoråret, og mange søkte trygghet i andre nabolag eller byer, eller de flyktet fra landet.  Det har vært flere arrestasjoner og rettssaker mot kristne i 2010. I august ble flere kristne hjelpearbeidere drept av ukjente overfallsmenn. Afghanske kristne fortsetter å lide forfølgelse og til og med vold fra sine egne familier og fra andre. For første gang i landets historie er det nå en offentlig debatt om afghanere har lov til å være kristne, og om de har 
noen rettigheter. 

4.   SAUDI-ARABIA 

På tross av det faktum at det totale antall poeng økte litt for Saudi-Arabia, har landet sunket fra en 3. til en 4. plass på listen. Bakgrunnen for denne endringen er den betydelige forverringen i Afghanistan.  
Poengøkningen for Saudi-Arabia kan forklares av rapporter vi mottok om at flere kristne ble fysisk skadet for sin tro i løpet av siste rapportperiode, noe som ikke var tilfelle året før. Antakelig er det totale antall kristne som møter denne type forfølgelse atskillig høyere, men det er vanskelig å skaffe informasjon om dette fra et så lukket land som det saudiske Wahhabist-kongedømmet.  
Tolv filippinske kristne og en prest ble arrestert mens de var til stede på en gudstjeneste i et privathjem den 1. oktober. De ble siktet for å drive proselyttisme og ble midlertidig løslatt (en av dem mot kausjon). I tillegg flyktet flere kristne fra landet på grunn av undertrykkelse av trosrelaterte grunner. I enkelte tilfeller sto livet deres på spill.  De fleste kristne i Saudi-Arabia er utlendinger som bor og arbeider midlertidig i landet. De fleste av disse kommer fra Filippinene. I tillegg til å bli utnyttet og dårlig betalt, opplever mange av disse utenlandske arbeiderne jevnlig verbal og fysisk vold på grunn av sin kristne tro. Det finnes en rekke nasjonale konvertitter fra islam som lever ut sin tro i dypeste hemmelighet. Religionsfrihet eksisterer ikke i dette som er hjertet av islam, hvor innbyggerne bare har lov til å tilhøre én religion, nemlig islam. Ingen beskyttelse, verken juridisk eller på annen måte, blir gitt til ikke-muslimske innbyggere. Lovsystemet er basert på islamsk lov (sharia). Apostasi 
(omvendelse til en annen religion) er straffbart med døden hvis ikke den anklagede angrer.  Selv om myndighetene anerkjenner ikke-muslimers rett til å ha religiøse samlinger privat, respekterer ofte ikke det hemmelige politi, ”Muttawa,” denne rettigheten. Det var Muttawa som arresterte de ovenfor nevnte 13 kristne i oktober.  

Offentlige ikke-muslimske gudstjenester og samlinger er forbudt i Saudi Arabia. Kristne som eventuelt organiserer eller deltar i slike aktiviteter risikerer arrestasjon, fengsling, pisking, deportasjon og noen ganger tortur. Kristne fra muslimsk bakgrunn risikerer også æresdrap hvis familien eller andre i deres sosiale omgivelser oppdager deres nye tro. 

5.   SOMALIA 

Situasjonen for kristne i Somalia ble verre i løpet av 2010. Det ble tegnet et negativt bilde av kristne i media, åtte kristne led martyrdøden og en fjerdedel av de kristne flyktet fra landet.  Republikken Somalia har vært i borgerkrig siden 1991. Landet er delt opp i det selverklærte uavhengige Somaliland (nord-vest), det autonome Puntland (nord-øst) og det sørlige Somalia med hovedstaden Mogadishu. Mens Somaliland og Puntland er relativt stabile, er sørSomalia svært ustabil. Det skyldes at de islamistiske militsgruppene al-Shabaab og Hizbul Islam slåss mot republikkens overgangsregjering , dens allierte Ahlu Sunnah Jama’a og 6000 soldater fra den Afrikanske Union.  
Den islamistiske bevegelsen al-Shabaab kontrollerer 90 % av det sørlige Somalia, mens overgangsregjeringen er fortrengt til en liten del av hovedstaden. Den autoritære alShabaab-bevegelsen tvinger igjennom en streng fortolkning av sharia i de territoriene den kontrollerer. Bevegelsen er ekstremt radikal på grunn av innflytelsen fra al-Qaida. Følgelig avtar støtten fra den lokale befolkning. Samtidig arbeider al-Shabaab målrettet for å fjerne 
all kristendom fra landet.  

6.   MALDIVENE 

Situasjonen på Maldivene har ikke endret seg dramatisk siden forrige rapport. I øyriket Maldivene er islam offisiell statsreligion, og alle innbyggere må være muslimer. Forfølgelse av kristne på Maldivene er systematisk: lovgivningen forbyr utøvelse av alle andre religioner enn islam; regjeringen ser på seg selv som beskytter og forsvarer av islam; kirker er forbudt; import av kristent materiell er forbudt; diskrimineringen av ikke-muslimer er total; den sosiale kontrollen er enorm, og den gjennomsnittlige maldiver er enig i forbudet mot andre religioner enn islam.  I Maldivene – som er et av landene i verden med minst kristent nærvær og innflytelse – finnes det bare en håndfull nasjonale kristne. De praktiserer sin tro individuelt og i ekstrem hemmelighet av frykt for å bli oppdaget. Ingen konvertitt er blitt drept for frafall (apostasi) på Maldivene. Det er et par rapporter om utenlandske kristne som ble anholdt og utvist fra landet etter at det ble funnet kristent materiell i bagasjen deres.  

7.   JEMEN 

Jemen ligger fremdeles som nummer syv på listen, men det totale antall poeng gikk litt ned sammenlignet med fjorårets oversikt. Det betyr ikke at situasjonen for de kristne er forbedret. Hovedgrunnen for den svake nedgangen i poeng skyldes det faktum at vi i løpet av 2010 ikke mottok rapporter om kristne som ble drept for sin tro, mens dette var tilfelle året før.  

Flere kristne utlendinger som hadde bodd i landet i mange år, ble utvist fra landet uten at de fikk oppgitt noen grunn for det. Grunnloven i Jemen erklærer at islam er statsreligion og at sharia er kilden for all lovgivning. 
Så lenge utlendinger ikke deler den kristne tro med muslimske innbyggere, blander ikke regjeringen seg inn i deres kristne aktiviteter. Men nasjonale innbyggere i Jemen har ikke lov til å konvertere til kristendommen (eller til andre religioner).   Konvertitter fra islamsk bakgrunn kan få dødsstraff hvis den nye troen deres blir oppdaget. 
Konvertitter fra islam møter også motstand fra ekstremistgrupper, som truer ”apostater” med døden hvis de ikke vender tilbake til islam. Det er ulovlig å drive kristent arbeid rettet mot muslimer.  

Man regner med at det finnes flere tusen kristne rundt om i landet. De fleste av dem er utlendinger (vestlige, sør- og østasiater, arabere) eller flyktninger (stort sett etiopiere). Det finnes noen få nasjonale konvertitter fra islam. I byen Aden er det noen få kirker, men nord i landet er kirkebygg forbudt. 

8.  IRAK 

Irak er et av landene med størst endring på årets forfølgelsesliste. Landet gikk fra en 17. plass til en 8. plass. Økningen i antall poeng skyldes et høyt antall voldsepisoder mot kristne, noe som førte til mange skader og dødsfall. I tillegg ble det mottatt mer informasjon når det gjelder antall bortførte kristne og antallet kristne som ble skadet i spesifikt anti-kristne angrep.  Bombeangrep mot kirker i desember 2009 førte til at så mange som halvparten av byens kristne befolkning flyktet fra Mosul. Angrep mot kristne økte klart under parlamentsvalget; 
volden startet like før det planlagte valget i januar 2010 og varte til det faktiske valget i begynnelsen av mars. 
De to groveste voldsepisodene mot kristne i 2010 var bombeangrepet i mai mot busser som var fulle av kristne studenter, og terroristangrepet mot den syrisk-katolske kirken i Bagdad i slutten av oktober. I den første hendelsen ble tre studenter drept og 180 skadet, mange av dem er blitt skadet eller funksjonshemmet for resten av livet.  

I den andre hendelsen, som er blitt kalt ”det mest dødelige angrepet mot lokale kristne siden islamske ekstremister begynte å jakte på dem i 2003,” ble 58 kristne drept og minst 60 ble skadet. Minst 90 kristne er blitt drept i løpet av rapportperioden, inkludert flere målrettede drap av kristne i Mosul, Bagdad og Kirkuk. 
Rundt 334 000 kristne bor fortsatt i Irak. Det er mindre enn halvparten av antallet i 1991. 

Etter Saddam Husseins fall har situasjonen blitt betraktelig forverret. De fleste kristne tilhører tradisjonelle trosretninger som den assyrisk-kaldeiske, katolske eller armenske kirke, men det er også flere tusen evangeliske kristne i landet. Siden Saddam Husseins fall har situasjonen blitt betraktelig forverret.  Vold mot kristne er motivert av religiøse, politiske, økonomiske og sosiale årsaker. Kristne lider på grunn av en anti-vestlig atmosfære i landet, og de blir sett på som samarbeidspartnere med vestlige land. Fordi vestlig nærvær og innflytelse i landet avtar når mange av styrkene nå er i ferd med å trekkes ut, benytter ekstremister muligheten til å terrorisere kristne og tvinge dem ut av landet. Volden har ført til at flere hundre tusen irakere, både muslimer og kristne, har forlatt landet, og mange flere er fordrevet inne i Irak, spesielt til Kurdistan.

9.  USBEKISTAN 

Usbekistan ligger igjen på listen over de 10 landene på topp. Det totale antall poeng er nesten det samme som i fjor, men presset på usbekiske kristne har økt siden den gang. Før fikk kristne bøter som straff for å bryte religionsloven, mens det nå ofte blir gitt korte fengselsstraffer (3-15 dager).  I hver eneste usbekiske by opplever kristne nå sterkere press enn tidligere. Det har nesten ikke blitt gitt tillatelse til noen nye kirkeregistreringer; i stedet har mange kirker mistet registreringen og noen har mistet kirkebygningen sin.  Protestantiske kirker blir ofte betraktet som en destabiliserende faktor i samfunnet. De opplever press fra flere sider: Regjeringen arresterer, bøtelegger og fengsler dem; lokalsamfunnet tar fra dem jobbene og vanlige borgerrettigheter; islamsk presteskap og slektninger presser dem med slag, avvisning, ydmykelse og ofte bortvisning fra familiehjemmet.  
Religionslovene er strenge, og kristne aktiviteter rettet mot muslimer er forbudt. Regelmessig utsettes kristne for negativ omtale på TV, og fiendtlige holdninger fra lokale myndigheter og rettssystemet er faktorer som forverrer situasjonen for kristne i landet. 

10.  LAOS 

Laos er det andre kommuniststyrte landet av de øverste ti på listen (sammen med NordKorea). På tross av manges forventninger har ikke situasjonen i Laos blitt bedre siden forrige rapport. Kirken er relativt liten, men fortsetter å vokse (den teller rundt 200 000 troende, de fleste tilhører etniske minoriteter).  Det var ingen forbedring i forhold til religionsfriheten i året som gikk. Forfølgelse i Laos inkluderer restriksjoner i lovverket. Regjeringens holdning er svært negativ og restriktiv mot de kristne, og alle troende er under streng overvåkning fordi de blir betraktet som agenter for USA for å få politisk endring i retning av ”demokrati”.  Kirken kan ikke operere fritt, og kirkens aktiviteter i samfunnet er begrenset. Kristne blir begrenset i sine roller i familien og i landsbyen. Kristne konvertitter som slutter å dyrke onde ånder, kommer under sterkt sosialt press.  Fra tid til annen blir kristne arrestert, og mange av dem opplever sterkt fysisk og emosjonelt press (tortur) for at de skal fornekte sin (nye) tro. I løpet av fjoråret ble minst 25 kristne drept; minst 20 andre ble arrestert og holdt i fengsel uten rettssak. Kristne ble regelmessig fysisk trakassert og flere av kirkene ble ødelagt eller skadet. Flere tusen kristne hmongflyktninger lever i Thailand. Til tross for en høy grad av forfølgelse i Laos, er det mange uregistrerte aktiviteter, og kirken ser ut til å vokse

Les rapporten i sin helhet her: http://www.opendoors.no/vedlegg/dokument/forfolgelseslista2011/WWL-2011---Fullstendig-rapport


Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif