Fra forhandlingene:

Nytt omsorgsråd valgt i DFEF

De Frie Evangeliske Forsamlinger har fått et nytt omsorgsråd. Ikke bare er det kommet inn i nye medlemmer, men det er utarbeidet et  nytt mandat og nye vedtekter. 

Ved Leif Frode Svendsen
Oppdatert: (06.7.2011)


Ordstyrerne Haldor Aasebø og Kjell Ohldick, med referentene Stian Heimtun og Morten Eriksen i bakgrunnen.
De Frie Evangeliske Forsamlinger har i mange år hatt et eget Omsorgsråd. Allerede i 2001 etterlyste daværende leder av gruppen, forkynner og pastor Yngvar Pettersen at gruppen burde få fornyelse i forhold til mandat og vedtekter. 10 år etter er dette gjort! 

Nå er det ikke store vedtektsendringer som er gjort, mens mandatet er forenklet fra tidligere og blitt mye klarere formulert. 

Vedtektsendringen går blant annet ut på at misjonærene legges inn under Misjons- og hjemmeutvalget, som har arbeideransvaret og dermed ansvaret også for omsorgssiden. Det ble debatt om akkurat dette punktet, og flere menigheter mente at misjonærene burde innlemmes i dette arbeidet. Eldstebror Werner Lidal fra Sion Mosterhamn mente at misjonærene ikke burde kuttes ut. Hvor går grensegangen i forhold til når misjonærene går fra å være misjonær til å være leder her hjemme? Vi har misjonærer som virker fra Norge. Misjonær Roald Lidal støttet Werners innspill, og mente at misjonærene måtte innlemmes. Misjonær Vidar Aronsen mente også at misjonærene være under Omsorgsrådet videre. 

Eldste Alf Inge Flokketvedt fra Saron så ikke problemet med at misjonærene frafalt i vedtektene, hvis bare Misjons- og hjemmeutvalget fulgte opp mandatet og arbeidsoppgavene til Omsorgsrådet i forhold til misjonærene. 

Flere påpekte også på ansvaret den enkelte av oss har for omsorg, det å bære hverandres byrder - og være våken for sine medmennesker. 

Sven Stray, Betania Kristiansand påpekte at det kunne komme inn i forslaget

Haldor Aasebø, hadde forslag til et  nytt punkt i de nye vedtektsendringene, og foreslo: "misjonærer i nært samarbeid med Misjons- og hjemmeutvalget" kunne legges inn i vedtektsendringer.

 "Omsorgsrådets formål er å stå til tjeneste for misjonærene i samarbeid med Misjons- og hjemmeutvalget, predikanter, ledere og våre menigheter. Det skal vises medmenneskelig omsorg i livskriser, konfliktsituasjoner og øve sjelesorg der det er mulig. Omsorgsrådet skal ha fem medlemmer hvorav minst to av hvert kjønn. Fire personer velges av DFEFs Landsmøte i forbindelse med de øvrige valg til DFEFs organer. I tillegg utnevner MHU et av sine medlemmer. Rådet kan etter behov knytte til seg andre medarbeidere. Omsorgsrådet er også rådgiver og samarbeidspartner i veiledningstjenesten under Sommerstevnene. MHU er økonomisk ansvarlig for driften av omsorgsrådet.

Mandat og vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt. 

I etterkant ble det valgt fire nye medlemmer av landsmøtet. MHU-medlem Evy Martinsen ledet denne frekvensen. 

Forslag til kandidater: 

- Kjell Ohldieck, pastor Mjøndalen - velges som leder
- May-Lise Standal, Knoffsgate Drammen
- Tore Stray, Eldstebror Betania Kristiansand
- Hanne Marie Hoel, tidligere misjonær fra Bergen

Disse kandidatene har alle vært inne for lengre samtaler med arbeidsgruppen, og har takket ja til oppdraget etter en lengre svartfrist.

De ble valgt for tre år, ikke to år, som er vanlig - dette for å komme i takt med de andre valgene som gjøres annen hvert år i DFEF systemet. Det ble tatt med at ved neste valg bør en yngre kandidat velges inn i rådet, noe som ble tatt med i referatet. 

Alle medlemmene ble enstemmig innvalgt. 


Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif